Tiesiant Oranų—Olitos geležinkelį, SanktPeterburgo - Varšavos geležinkelių Užnemunės atšakos valdyba užsakė pastatyti trijų terpių tiltą per Nemuną prie Olitos. Per 2 metus ir 4 mėnesius tiltą pastatė bendrovė "K.Rudzki i Ska".
Atramos suręstos iš vietinių granito riedulių apdailintų juosta vienodomis horizontaliomis eilėmis. Lytlaužų ir karnizų paviršiai nutašyti lygiai.

 

 


Geležinkelio tilto pamatų statyba*

Tilto krantinės atramos (ramtai) pastatyti žemyniniame grunte ant polių špuntadėžėse, o atramos upėje (taurai) – ant kesonų** įkastų į upės dugną: vienas 18.78, o kitas 16 m giliau žemiausio vandens lygio.
Bendras akmens mūro tūris tilto atramose 11430 kub. m, iš jų pamatuose: špuntasienėse 2758 kub. m, virš kesonų 3266 kub.m.
Kesonai buvo įkasti ir pamatai pastatyti per 5 mėn. – nuo 1897 spalio 14 iki 1898 kovo 15 d. Taurai virš vandens statyti ilgiau.

Kairiojo tauro pamatas
Pirmiau statytas kairysis tauras. Jo kesono planas atitinka tauro pado formą, tačiau yra didesnis už pamatą 0.40 m. Kesono kameros vidiniai matmenys: plotis 6.36 m, ilgis 16.90 m, plotas 93.91 kv. m.
naujasis tiltas


 
Olitos geležinkelio tilto kairiojo kesono lubų sijų planas
 
 
Kesono darbinė kamera apkalta 8 mm storio metalo lakštais. Lakštų ilgis atitiko bendrą kameros ir jos lubų sijų aukštį t.y. 3.20 m, o plotis – atstumus tarp konsolių. Lakštai prikniedyti kraštas prie krašto tarp konsolių kampuočio ir geležinės juostos. Visos išorinės kniedžių galvutės plokščios. Kesono svoris apie 59 tonos.
 
 

 
 

Konsolė (kairiau) ir kesono pjūvis ir vaizdas iš galo
(paveikslėlis interaktyvus)

 
 

Virš kesono kameros cilindinis pamatas (į viršų pamatas nesiaurėja) mūrytas geležinėje apkaloje. Apkala padaryta iš 3 mm storio lakštų. Lakštai prikniedyti 6 mm skersmens kniedėmis kraštas prie krašto per vertikalias jungiamasias juostas arba horizontalius jungiamuosius kampuočius.

Dešinio tauro pamatas
Dešinysis kesonas yra tokios pačios formos ir matmenų kaip kairysis išskyrus dvigubai storesnę kesono pjaunančią briauną ir tai, kad virš kesono kameros lubų, pamatas pamažu siaurėja, siekant sumažinti trintį į gruntą.

Įrenginiai kesonų gramzdinimui ir naudojimui
Atmosferinis šliuzas - įrenginys reikalingas susisiekimui su kesonu, buvo apvalus cilindras su plokščiais galais. Cilindras viduje padalintas į tris sandarius skyrius. Dvi šoninės dalys skirtos šliuzavimui, o vidurinė dalis buvo sujungta su kesono kamera dviem šachtomis. Žmonės patenka į kesoną, išeina iš jo tik per šliuzą. Šliuzo svoris 4580 kg.

Oras buvo pompuojamas į kesoną garo mašina į 2.8 kub. m talpos oro rezervuarą, o paskui 50 mm skersmens vamzdžiu perduodamas į kesoną. Oro pompavimo stotis turėjo savo laikiną pastatą.

Šachtiniai vamzdžiai - skirti medžiagų ir žmonių judėjimui į kesoną ir iš jo. Statant pamatą ir kesonui grimzdtant gilyn, šie vamzdžiai buvo ilginami 4.26 m sekcijomis. Viename 91 cm skersmens vamzdyje buvo įtaisytos pakopos, kitame - 75 cm pakopų nebuvo. Jis skirtas grunto iškėlimui ir, užmūrijant kamerą, akmenų numetimui.

Grunto iškėlimas.
Krumpliaračių mechanizmą suko 2 žmonės. Dantračiai vyniojo grandinę, prie kurios galų buvo pritvirtinti apie 100 litrų talpos geležiniai kubilai.

Šliuzavimo tvarka:
1. Uždaroma angą į kesoną ir kontroliuojant monometru, suspaustas oras iš šliuzo kameros išleidžiamas kol susivienodina slėgis šliuze su slėgiu išorėje.
2. Per šliuzo išorines duris išmetamas gruntas ar pasikeičia žmonės.
3. Į šliuzą įleižiamas suspaustas oras kol slėgis šliuze ir kesono kameroje susilygina.
4. Atidaromos angos į šachtinius vamzdžius ir kroviniai ar darbininkai gali patekti į kitokio slėgio aplinką.

Pastoliai. Abu kesonai buvo nugramzdinti šaltuoju metų laiku, todėl buvo pastatyti trijų aukštų lentomis apkalti 'šilti pastoliai', turėję 4 krosnis, stogą, duris ir langus. Juos galima vadinti laikinomis dirbtuvėmis arba namais - pasieniais buvo įrengti gultai padieniams darbininkams.

 

siltnamis

 

Skersinis (kairiau) ir išilginis (dešiniau) šiltų pastolių pjūviai
(paveikslėlis interaktyvus)

 
 

Apšvietimas. Kesonas, šliuzas, apšiltinti pastoliai ir kitos darbo vietos buvo apšviestos elektra. Tam mašinų pastate buvo sumontuoti du generatoriai, varomi nedidelės garo mašinos. Kesono kamerą apšvietė 4 lemputės pritvirtintos palubėje ant išilginės kesono ašies. Kad būtų šviesiau kesono kamera iš vidaus buvo nudažyta baltais aliejiniais dažais. Atskiru vamzdžiu per visą pamato gylį į kamerą  buvo pravesti laidai.

Darbo jėga. Spraudžiantis per molį, kameroje dirbdavo 18, o kasant smėlį - 12 darbininkų. Šliuze tuo metu gruntą transportuodavo dar 2 žmonės.
Darbas vyko ištisą parą.
Dirbantiems kesone buvo pastatytas ypatingas atskiras barakas.

Darbų eiga. Iškasus gruntą iki tvirto pagrindo, kesono darbinė kamera, pradedant nuo kraštų, užmūrijama akmenimis. Pamatas nebepajėgia daugiau gramzdinti kesono. Vėliau per visą pamato aukštį užbetonuojami šachtiniai vamzdžiai. Vėliau statoma tauro lytlauža ir liemuo.

 
     
     
 

_____
* parengta pagal inžinieriaus O.Venda monografiją “Кессонныя работы при постройке моста через р. Неман у м. Олиты”, Sankt Peterburgas 1900


Į teksto pradžią

 

 

_____
** Kesonas (pranc. caisson – dėžė) - sandari dėžė be dugno, skirta dirbti po vandeniu ir vandeningame grunte. Kesono kameroje žmonės kasa gruntą ir iškelia pro šachtas, o kesonas grimzta gilyn spaudžiamas virš kameros statomo pamato svorio. Iš grunto vanduo nepatenka į kamerą, nes į ją pumpuojamas oras, kuris išspaudžia iš sandarios kameros vandenį. 


 

 

 

 

 


« Atgalios   |   Į pagr. meniu

© Asociacija "Olita-Orany". Visos teisės saugomos.