...


(ištrauka iš reportažo "Traukiniai palieka miestą" (viršuje)
vietiniame laikraštyje "Komunistinis rytojus" 1984 m.)

<...> Vieta stočiai buvo parinkta atsižvelgiant į perspektyvą, kad į Varėną vis dėlto bus atstatytas geležinkelis, kuris sunyko, kai 1915 metais per Pirmąjį pasaulinį karą, traukiantis carinės Rusijos armijai, buvo susprogdintas geležinkelio tiltas per Nemuną. Praeito dešimtmečio pradžioje buvo atlikti tyrimai dėl naujo geležinkelio tilto statybos per Nemuną. Jam vieta parinkta žymiai toliau nuo miesto. Ryšium su BAM-o statyba atidėta vėlesniam laikui.<...>(excerpt of reportage 'Trains Are Leaving the Town' (above)
local paper 'Comunist Morning' 1984)

<...> Location for the new railway station was chosen, seeing the outlook of railway line to Varėna will be rebuild. <...> In the begining of last decade survey of new location of railway bridge across the Neman were completed. The site was chosen conciderably farther from the town. Regarding construction of the BAM [Baikal Amur Mainline]  the project is postponed for future.<...>

(Fragment z reportażu „Pociągi opuszczają miasto" (powyżej),
lokalna gazeta "Komunistyczne jutro“, 1984 r.)

<...> Miejsce na dworzec zostało wybrane z uwzględnieniem perspektywy, że jednak do Varėny (pol. Orany) zostanie odbudowana kolej, która była zniszczona w 1915 r., gdy podczas I wojny światowej wycofujące się wojska Rosji carskiej wysadziły most kolejowy przez Niemen. Na początku ostatniego dziesięciolecia zostały przeprowadzone badania dotyczące budowy nowego mostu kolejowego na Niemnie. Wybrano miejsce znacznie bardziej odległe od miasta. W związku z budową BAMu budowę odłożono na okres późniejszy. <...>
(oтрывок из репортажа "Поезда покидают город" (выше)
местная газета "Комунистическое завтра" 1984 г.)

<...> Место для новой станции было подобрано из перспективы, что в Варену все-же будет востановлена железная дорога. <...>  В начале прошлого десятилетия были проведены изыскания нового места железнодорожного моста через Неман. Место для него выбрано значительно дальше от города. Связи со строительством БАМ-а [Байкало-Амурская Магистраль] проэкт отложен на будующее.<...>

Iškilmingo naujosios Alytaus geležinkelio stoties atidarymo akimirka
1984 m. birželio 20 d.

A moment of the solemn opening of the new railway  station Alytus
20 June 1984

Chwila uroczystego otwarcia nowej stacji kolejowej Alytus
20 czerwca 1984 r.

Миг торжественного открытия нового Алитусского жд вокзала
20 июня 1984 г.

 

 

 

 

Naujoji Alytaus geležinkelio stotis 2015 m.

Vėjo Pinkevičiaus fotosferos. . 
« Atgalios | Į pagr. meniu
« Back | To main menu
« Wstecz | Do strony głównej
« Вспять | В главное меню
.

© Asociacija "Olita-Orany". All rights reserved