Siding through Alytus was dismantled in April 1997. Photos by Vladislovas Vrubliauskas.

.

....
.

....
.

....
.

Photo by Zenonas Bulgakovas.

 

© 2006 LeoZero & nesesiosnekates. All rights reserved.